15 lipca 2022

Fachowo z fachowcem – co powinna zawierać umowa o remont?

Umowa o wykonanie usług remontowych powinna być tak skonstruowana, aby zapewniała inwestorowi pełne bezpieczeństwo. W przypadku jakichkolwiek niepowodzeń, jest też kluczowym dowodem w ewentualnym sporze sądowym. Co więc powinien zawierać taki dokument?

W przypadku umowy o wykonanie usług remontowych należy oprzeć się o przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie budowlanym oraz wymogi techniczne określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, który powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.

Czym są usługi remontowe w myśl przepisów prawa? To:

 1. Przebudowa w istniejącym obiekcie budowlanym
 2. Modernizacja w istniejącym obiekcie budowlanym
 3. Odtwarzanie stanu pierwotnego w istniejącym obiekcie budowlanym (w tym przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż były używane w stanie pierwotnym)

W przypadku umowy z wykonawcą najważniejsze jest, aby miała ona formę pisemną i zawierała załączniki w postaci dokumentacji budowlanej. Jeżeli masz projekt przygotowany przez architekta, także musi stanowić integralny element umowy o wykonanie prac remontowych.

UWAGA!

W przypadku małego zakresu zleconych robót, można zawrzeć umowę ustną, niemniej w przypadku sporu będzie bardzo trudno udowodnić zasadność stawianych zarzutów oraz dochodzić ewentualnych roszczeń.

Co powinna zawierać umowa o wykonanie remontu?

Umowa powinna być maksymalnie szczegółowa i precyzyjnie określać zakres zleconych prac. Dodatkowo musi zawierać wymagania stawiane danym usługom, harmonogram poszczególnych prac oraz kosztorys. Dzięki dobrze skonstruowanej umowie, jeżeli w trakcie realizacji prac pojawią się problemy lub konflikty, od razu będzie jasna sytuacja, kto odpowiada za ich rozwiązanie.

UWAGA!

Jeżeli zależy Ci na pełnej zgodności wykonanych prac z przyjętymi w projekcie założeniami, zdecyduj się na kompleksową współpracę z biurem architektonicznym. Oszczędzisz sobie stresu wiążącego się z koordynacją prac ekipy remontowej oraz oszczędzisz czas potrzebny na wizyty na budowie.

Ważne elementy w umowie z ekipą remontową:

 1. Szczegółowy zakres wykonywanych prac, np. „prace ścienne w salonie o powierzchni 20 m2 polegające na usunięciu starych farb, wyszlifowaniu powierzchni ścian, uzupełnieniu ubytków, zagruntowaniu powierzchni i malowaniu dwiema warstwami farby”. W tym punkcie należy także uwzględnić kwestie transportu i wniesienia materiałów budowlanych – kto będzie za to odpowiedzialny (wykonawca, inwestor czy może firma zewnętrzna)?
 2. Szczegółowy standard wykonywanych prac, który w umowie można oznaczyć jako „najwyższej staranności”.
 3. Harmonogram realizacji prac, który może zawierać kary umowne na wypadek niedotrzymania terminów przez wykonawcę (np. 5% wartości dzieła za każdy dzień zwłoki oraz odszkodowanie uzupełniające na wypadek, gdyby kara umowna nie pokryła kosztów prac).

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY W UMOWIE:

– termin przekazania obiektu wykonawcy

– termin rozpoczęcia prac remontowych przez wykonawcę

– termin zakończenia prac remontowych przez wykonawcę

– termin odbioru końcowego robót

– termin usunięcia wad wykrytych przy odbiorze

– termin płatności wynagrodzenia

– termin obowiązywania gwarancji i rękojmi

 1. Odpowiedzialność za materiały, które znajdują się na budowie lub są na nią dostarczane przez firmy zewnętrzne (chodzi o sytuacje, w których protokół odbioru podpisuje obecny na budowie wykonawca).
 2. Sposób rozliczania za zakupione przez wykonawcę materiały budowlane, które są niezbędne do wykonania prac (w umowie może znaleźć się ich szczegółowy wykaz). W umowie warto dookreślić, że zapłata będzie odbywać się wyłącznie na podstawie dowodów zakupów (np. faktur).

UWAGA!

Oczywiście trudno skontrolować, na ile materiały (i w jakiej ilości) zostały faktycznie zużyte. Tego problemu nie ma, gdy zawierasz umowę bezpośrednio z biurem architektonicznym, które posiada własną ekipę remontową.

 1. Szablon protokołu odbioru lokalu/zakończenia prac, będący podstawą do rozliczenia się za wykonane zadania.
 2. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy za wykonane prace wraz z określeniem terminów płatności. Warto także dodać kwestie regulujące postępowanie na wypadek konieczności podjęcia prac, których zakres nie jest uwzględniony w umowie (np. nieoczekiwana konieczność naprawy instalacji).
 3. Gwarancja i rękojmia, która może wynosić nawet 2 lata (bezpłatna naprawa wszelkich usterek, które pojawią się jako wynik przeprowadzonych w lokalu prac).
 4. Warunki rozwiązania umowy na mocy obustronnego porozumienia, z zachowaniem stosownych terminów i określeniem sposobu rozliczenia za już wykonane prace.

UWAGA!

Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego, masz prawo odstąpić od umowy, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem czy prowadzeniem prac do takiego stopnia, że prawdopodobieństwo ukończenia ich w terminie jest mało realne. Dodatkowym powodem jest sytuacja, w której wykonawca realizuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. Poza tym umowa może zostać zakończona w dowolnym momencie, bez podania jakichkolwiek powodów, niemniej w takiej sytuacji musisz zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie.

Dobrze sporządzona umowa z fachowcem pozwoli zabezpieczyć inwestycję na wypadek zdarzeń nieoczekiwanych czy konfliktowych. Dla inwestora to bezpieczeństwo, że prace przebiegną zgodnie z harmonogramem i przyjętym planem. Oczywiście, zawsze istnieje ryzyko, że coś pójdzie nie po Twojej myśli, stąd dobrze jest skorzystać z nadzoru biura architektonicznego. W takiej sytuacji to po stronie studia stoi pilnowanie przebiegu prac oraz zapewnienie, aby efekt końcowy w 100% odpowiadał temu, co zostało zaplanowane w projekcie.

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Może Cię zainteresować

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra