16 września 2019

Prywatna sauna. Urządzanie wnętrz z myślą o zdrowiu

Szukasz wyciszenia w zimowy wieczór? Przy urządzaniu wnętrza swojego mieszkania pomyśl o domowej saunie, która będzie miejscem zarówno odnowy biologicznej, jak i duchowej. Wyróżnia się jej następujące rodzaje: sauny suche (tzw. szwedzkie), mokre (tzw. fińskie), parowo-ziołowe oraz infrared.

Historia sauny sięga czasów VII w. p.n.e. i centralnej Azji, jej walory były doceniane także przez starożytnych. Swą popularność zyskała jednak w Skandynawii, gdzie kultywowano tradycję, upowszechniając jej stosowanie. To właśnie w saunie Martti Ahtisaari oraz Urho Kaleva Kekkonen podejmowali dyplomatów, w tym – samego Nikitę Chruszczowa.

perfectspace-wnetrze-urzadzone-z-przeznaczeniem-na-domowa-saune

Odpowiednie warunki

Czemu przy urządzaniu wnętrz warto rozważyć własną saunę? Do jej niezaprzeczalnych walorów należy zbawienny wpływ na zdrowie użytkowników. Sauna reguluje układ krążenia oraz posiada właściwości oczyszczające, które wspomagają detoks organizmu i jego hartowanie. Przed jej zastosowaniem warto jednak skonsultować się z lekarzem.

Kluczem do sukcesu jest zachowanie odpowiedniej zależności pomiędzy wysokością temperatury pomieszczenia a stopniem wilgotności powietrza. Przyjmuje się, że powinna opierać się na zasadzie „prawa sumy”, które zakłada, że suma stopni temperatury w jednostkach °C oraz stopnia wilgotności w procentach oscyluje w granicach 110.

W saunach suchych sprawdza się zależność temperatury na poziomie ok. 100°C oraz wilgotności na poziomie ok. 10% (bądź odpowiednio 80-90°C przy założeniu 20-30% wilgotności). W odniesieniu do saun parowych przyjmuje się, że temperatura wynosi 50-60°C, a wilgotność powietrza – 50-60% (bądź odpowiednio – 40°C oraz 100% wilgotności). Dla zwolenników optymalnych rozwiązań zaleca się saunę infrared, w której temperatura nie przekracza 40-60 °C, a stopień wilgotności – 25%.

perfectspace-urzadznie-wnetrz-z-mysla-o-prywatnej-saunie

Zastosowanie materiałów najwyższej jakości

Urządzanie wnętrz w przypadku saun nie jest proste. W zależności od rodzaju sauny, zastosowanie znajdują piece elektryczne, opalane drewnem lub parowe, a także ceramiczne promienniki podczerwieni. Pomieszczenie sauny mokrej i parowej cechuje wysoki stopień wilgotności powietrza oraz wysoka temperatura, dlatego powinno być szczelnie odizolowane od innych wnętrz. Z uwagi na jego specyfikę, należy stosować wyłącznie materiały wodoodporne, cechujące się wysokim stopniem odporności na uszkodzenia chemiczne. W zależności od rodzaju sauny, zastosowanie znajdą płytki ceramiczne, drewniane panele bądź bale. Zaleca się stosowanie gatunków takich jak jodła kanadyjska, świerk skandynawski oraz cedr, które stanowią sprawdzoną alternatywę dla rodzimych gatunków. Drewniane elementy wyposażenia wymagają odpowiedniej impregnacji.

Poszczególne warstwy ścian drewnianych są przedzielane wełną mineralną o grubości od 5 do 10 cm, gwarantującą odpowiednią izolację termiczną. Pozwala to na ograniczenie utraty ciepła oraz zmaksymalizowanie szybkości nagrzewania wnętrza, a co za tym idzie – ograniczenie do minimum kosztów eksploatacji.

Już na etapie sporządzania projektu zaleca się uwzględnienie odpływu wody, który pozwoli na bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniu. Należy pamiętać także o odpowiedniej cyrkulacji powietrza – efektywny system wentylacyjny jest kluczem do utrzymania wnętrza w odpowiednim stanie.

Do zalet sauny infrared należy łatwość montażu oraz mniejsze wymogi techniczne stosowanych rozwiązań. Promienniki podczerwieni mogą zostać podłączone do gniazda sieciowego.

perfectspace-wejscie-prowadzace-do-urzadzonego-wnetrza-lazienki-z-sauna

Detale, które tworzą atmosferę urządzanego wnętrza

Charakter wnętrza podkreśli odpowiedni system oświetleniowy. Właściwe natężenie oraz barwa światła ma wpływ na możliwość relaksu i wyciszenia. Nie zaleca się stosowania oświetlenia sufitowego – zamiast niego lepiej zdecydować się na wmontowanie przyciemnionych źródeł światła na ścianach, w siedziskach oraz podłodze. Producenci wychodzą naprzeciw potrzebom miłośników sauny, oferując lampy taśmowe czy „fale świetlne”, które nadadzą wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. Należy jednak pamiętać o odpowiedniej odległości urządzeń elektrycznych od pieca oraz ich zabezpieczeniu wodoszczelnymi kloszami.

[:en]

How to find a relaxing moment in the winter evenings? What is getting increasingly popular at our homes these days, making every day the best it can be? Sauna becomes a place of wellness and spiritual renewal. There are different types of saunas: dry (ie. Swedish), wet (ie. Finnish), herbal-steam and infrared.

The history of saunas in Central Asia dates back to the seventh century before Christ. Its qualities were also appreciated by the ancients. Most of its popularity was gained in Scandinavia, where tradition was cultivated. It was in the sauna, where Martti Ahtisaari and Urho Kekkonen undertook diplomats, including – the Nikita Khrushchev.

perfectspace-wnetrze-urzadzone-z-przeznaczeniem-na-domowa-saune

Appropriate conditions

One of the advantages of the sauna is a salutary impact on the health of users, in particular pressure control. It has cleansing properties, improving detoxification of the body and organism hardening. Please remember, that before use, you are advised to seek medical consultation.

The key is to maintain an appropriate dependence between room temperature and the degree of humidity. It is understood that it should be based on the „ sum right”, which implies that the sum of degrees of temperature in °C and the humidity in percent oscillates around 110.

In dry saunas it is recommended to keep the dependence of temperature of approx. 100°C and a relative humidity of approx. 10% (or 80-90°C, assuming 20-30% of humidity). With respect to the steam sauna, it is assumed that the temperature is 50-60°C and the humidity 50-60% (or 40°C and 100% of humidity). For supporters of optimal solutions it is recommended to choose infrared sauna, where the temperature does not exceed 40-60°C, and the degree of humidity – 25%.

perfectspace-urzadznie-wnetrz-z-mysla-o-prywatnej-saunie

The use of high quality materials

What prove themselves in sauna, depending on the type of it, are: electric, wood burning or steam stoves and ceramic infrared heaters.

Interior of wet and steam sauna is characterized by a high degree of humidity and high temperature. That is why it should be tightly isolated from the other rooms. Due to the interior specifics, it is recommended to use only water-resistant materials, with a high degree of resistance to both chemical and mechanical damages. Depending on the type of sauna, the application will find ceramic tile, wood paneling or wood balls. It is recommended to use species such as fir Canadian, Scandinavian spruce and cedar, which are a good alternative for native trees. Please remember, that wooden pieces of equipment require adequate impregnation.

The individual layers of wooden walls are parted with mineral wool (approx. thickness of 5 to 10 cm), which guarantees proper thermal insulation of the interior. That allow to reduce heat loss, maximize heating rates and minimize operating costs at the same time.

At the early stage of interior design it is advisable to take into account the outflow of water, which will allow the current maintenance of cleanliness in the room. You should also remember about adequate air circulation, which should be taken into consideration at the early stage of drafting the interior design project. What is also important, is an effective ventilation system, maintaining the sauna in good condition.

The main advantage of infrared sauna is the ease of installation and reduced technical requirements of the recommended solutions. Infrared can be connected to an electrical outlet.

perfectspace-wejscie-prowadzace-do-urzadzonego-wnetrza-lazienki-z-sauna

Details that make the interior special

Character of the interior is underlined by appropriate lighting system. The corresponding intensity and color of light affects the possibility of relaxation. It is not recommended to use ceiling lighting, but – dimmed light source mounted on the walls and the lower levels – the seats and the floor. Manufacturers meet the needs of sauna lovers, offering a vanguard decoration lighting such as light band or light waves, which give the interior a unique character. It should be noted, that you have to remember to keep the right distance from the electrical furnace and to secure them by waterproof cloches.

Może Cię zainteresować

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra